Aktualności

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie:

-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz.1481 t.j. z póź. zm.)

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

-Uchwała Nr XV/79/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 stycznia  2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wysokie Mazowieckie,

 - Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Miasta z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2020/2021.

           W związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu WND-RPPD.08.02.01-20-0011/18 tytuł: „Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie” Realizowanyw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego: rekrutacja dzieci trzy i czteroletnich  prowadzona będzie wyłącznie w Przedszkolu Miejskim Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem.