Nasza placówka

Nasze przedszkole to placówka z tradycjami, istnieje od 1971 r. Obecnie organem prowadzącym jest Rada Miasta. Nasza placówka położona jest w centrum osiedla Pułaskiego przy ul. Armii Krajowej 3. Teren wokół przedszkola zabudowany jest blokami mieszkalnymi, z dala od głównych dróg o silnym natężeniu komunikacyjnym. Przedszkole otoczone jest ogrodem pełnym zieleni,co sprzyja kształtowaniu postaw ekologicznych. Teren jest wyjątkowo spokojny, odległy od miejskiego hałasu. Ogród przedszkolny daje nam duże możliwości do przeprowadzania gier i zabaw na świeżym powietrzu.

Budynek przy ulicy Armii Krajowej 3 dostosowany jest do potrzeb przedszkola 5 oddziałowego, dodatkowa grupa (VI) mieści się w budynku Gimnazjum. W roku szkolnym 2016/2017 do naszego przedszkola zostało przyjętych 172 dzieci.

Grupa I -  3 i 4 latki

Grupa II - 4 latki

Grupa III - 4 i 5 latki

Grupa IV - 5 i 6 latki

Grupa V - 5 i 6 latki

Grupa VI - 3 latki

Przedszkole zapewnia edukację oraz opiekę dzieci w wieku 2,5-6 lat.

Specjalnie dobrany program edukacyjny pozwala na zdobywanie wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia nauki w szkole. Uczymy wzajemnego poszanowania, dobrych relacji koleżeńskich i obcowania w grupie. Proponujemy ciekawe zajęcia i opiekę pedagogiczną. Dołożymy wszelkich starań, aby Dzieci chętnie mówiące miały wiele okazji do wypowiadania się na różne tematy, a te z natury nieśmiałe odnalazły chęć i radość mówienia. Będziemy czuwać nad prawidłową postawą Dzieci oraz postaramy się wzmocnić odporność, podczas częstych spacerów i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.

Zapewniamy wysoko wykwalifikowanych wychowawców oraz wszechstronne nauczanie przez zabawę.

PROGRAM WYCHOWAWCZY

W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w oparciu o program edukacyjny „Nasze Przedszkole" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby - Żabińskiej  zmodyfikowany do potrzeb naszej placówki. Realizujemy również program „Bezpieczny Przedszkolak”, którego autorem jest Wydział Prewencji i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku 
KOORDYNATOR PROGRAMU:
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki     
PARTNERZY:
* Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
* Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
* Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
* Urząd Miejski w Białymstoku
* Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

Praca naszego przedszkola oparta jest na rocznym planie pracy, z którym korelują miesięczne plany pracy opracowywane przez nauczycielki poszczególnych grup. W codziennej pracy nauczycielki wykorzystują nowoczesne metody pracy z dziećmi:

 • "Dziecięca Matematyka" prof. Edyty Gruszczyk-Kolczynskiej i Ewy Zielińskiej. Realizacja tego programu pozwala rozwinąć u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole. Pomaga w prosty, naturalny sposób podczas zabaw w kształtowaniu logicznego myślenia, pamięci, kojarzenia. Matematyka jest wszędzie, otacza nas. My nauczymy dziecko ją dostrzegać i rozumieć.
 • Metoda Weroniki Sherbone. Ćwiczenia stosowane w tej metodzie dają dziecku możliwość poznania własnego ciała oraz kontrolowania go. Pozwalają zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu. Ułatwiają nawiązanie kontaktów i współpracy z partnerem i grupą. Dają możliwość przeżycia wspólnego wysiłku fizycznego. Uczą koncentracji uwagi. Są dobrą zabawą, której często towarzyszą okrzyki, śmiech, co pozwala na ujście napięć i emocji nagromadzonych w dzieciach.
 • Metoda Labana.
W ramach zajęć obowiązkowych organizowane są:
 • zajęcia integrujące grupę, rozwijające mowę i wiedzę o świecie
 • zajęcia kształtujące pojęcia matematyczne
 • zajęcia wyrabiające wrażliwość estetyczną i aktywność twórczą
 • zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne
 • teatrzyki, koncerty, wycieczki, uroczystości przedszkolne, zajęcia przygotowane przez zaproszonych gości
Czas trwania zajęć dydaktycznych, zabaw i innych form pracy z dziećmi dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci. Zabawy swobodne dzieci prowadzone są w sposób "otwarty" poprzez danie dzieciom szerokich możliwości wyboru działania. Dzieci w naszym przedszkolu są aktywne i twórcze, radosne i pełne wiary w swoje możliwości. W przedszkolu czują się akceptowane i bezpiecznie.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • Język angielski- 2 razy w tygodniu po 0,5 godz.
 • Zajęcia taneczne – 1 raz w tygodniu po 0,5 godz.
 • Religia – 2 razy w tygodniu po 0,5 godz.

 

Mocne strony przedszkola

 • bardzo wysoki poziom zadowolenia rodziców, nauczycieli i personelu pomocniczego z przedszkola;

 • bardzo dobre relacje międzyludzkie panujące w przedszkolu;

 • organizacja i metody sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dzieci;

 • dobre warunki lokalowe i położenie przedszkola;

 • organizacja wyżywienia dzieci dostosowanego do preferencji pokarmowych (alergie);

 • podjęcie prac związanych z opracowaniem wewnętrznego mierzenia jakości pracy;

 • opracowanie programu rozwoju przedszkola;

 • udział dzieci w imprezach organizowanych w przedszkolu oraz poza przedszkolem.

Rodzice naszych dzieci na bieżąco są informowani o życiu przedszkolnym.

Misja przedszkola

Przedszkole Miejskie Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem zapewnia wszystkim swoim wychowankom wszechstronny i radosny rozwój. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je zarówno do przeżywania sukcesu jak i do radzenia sobie z porażkami.

W naszym przedszkolu dbamy o to aby dzieci miały możliwość:
- samorealizacji;
- rozwijania kreatywnego myślenia;
- uczestniczenia w ciekawych zajęciach;
- rozwijania umiejętności współpracy z innymi.

W naszym przedszkolu dziecko jest na pierwszym miejscu. Dbamy o jego komfort i poczucie bezpieczeństwa. Jest to możliwe ponieważ:
- zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli;
- dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację;
- stoimy na straży praw człowieka;
- pomagamy i szanujemy siebie nawzajem;
- zapewniamy warunki, których efektem jest zdrowe i bezpieczne przedszkole.

 Misja przedszkola

 • W naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo lubiane i kochane.
 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju.
 • Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu dziecka, dzięki czemu może żyć zgodnie z własnym ciałem i umysłem w harmonii
  z otaczającym je światem.
 • W atmosferze integracji uczymy dzieci szacunku, życzliwości, rozumienia i akceptacji dla siebie i innych.
 • Przedszkole wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych takich jak dobro, piękno, prawda, miłość, szacunek itp.
 • Kadra pedagogiczna wciąż doskonali swoje umiejętności, dzięki czemu jest innowacyjna i twórcza.
 • Współpracujemy z rodzicami, którzy są naszymi sprzymierzeńcami w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
 • Poprzez nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne efektywnie rozbudzamy wyobraźnię dziecka, rozwijamy jego twórcze myślenie.
 • Kształtujemy w dziecku poczucie przynależności do kraju, w którym żyje.

Wizja

Naszym celem jest przygotowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Chcemy realizować to poprzez:

 • przyzwyczajanie do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych;
 • otwartość na potrzeby dzieci i rodziców;
 • stwarzanie domowej atmosfery oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwijania osobowości dzieci, zaspakajających ich potrzeby, wspierających rozwijanie zdolności i zainteresowań;
 • stwarzanie atmosfery akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, rozwija swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego je świata;
 • kształtowanie i rozwijanie twórczej postawy wobec wychowanków, stosowanie aktywnych metod i technik, które rozwijają zdolność twórczego myślenia;
 • wykorzystanie naturalnej potrzeby działania dzieci poprzez stwarzanie sytuacji skłaniających do kreatywności w wyrażaniu własnych przeżyć;
 • uczenie tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka;
 • wychowanie dziecka aktywnego, wrażliwego, samodzielnego i radzącego sobie z problemami;
 • partnerską współpracę z rodziną dziecka;
 • podążanie za indywidualnym tempem rozwoju dziecka respektując jego potrzeby, wspierając jego dążenie go samodzielności i niezależności;
 • wspomaganie umiejętności potrzebnych do nauki czytania i pisania, rozwijając sprawność umysłową i manualną;
 • wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędnych w nauce szkolnej.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i miłości odnajdzie siebie i pokocha cały świat. Pomóżmy mu w tym.

Misją naszego przedszkola jest rozumienie i zaspokajanie potrzeb dzieci i rodziców, dając radość i uśmiech dziecku.

W swojej pracy kierujemy się: akceptacją, zaufaniem i wiarą.

Akceptacja - szanujemy i akceptujemy każde dziecko takim jakim jest.
Zaufanie - chcemy stworzyć atmosferę życzliwości i bezpieczeństwa dzieciom i rodzicom.
Wiara - wyznajemy pogląd, że każde dziecko ma szansę bycia wartościowym człowiekiem.