Misja przedszkola

Przedszkole Miejskie Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem zapewnia wszystkim swoim wychowankom wszechstronny i radosny rozwój. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je zarówno do przeżywania sukcesu jak i do radzenia sobie z porażkami.

W naszym przedszkolu dbamy o to aby dzieci miały możliwość:
- samorealizacji;
- rozwijania kreatywnego myślenia;
- uczestniczenia w ciekawych zajęciach;
- rozwijania umiejętności współpracy z innymi.

W naszym przedszkolu dziecko jest na pierwszym miejscu. Dbamy o jego komfort i poczucie bezpieczeństwa. Jest to możliwe ponieważ:
- zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli;
- dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację;
- stoimy na straży praw człowieka;
- pomagamy i szanujemy siebie nawzajem;
- zapewniamy warunki, których efektem jest zdrowe i bezpieczne przedszkole.

Misja przedszkola

 • W naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo lubiane i kochane.
 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju.
 • Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu dziecka, dzięki czemu może żyć zgodnie z własnym ciałem i umysłem w harmonii
  z otaczającym je światem.
 • W atmosferze integracji uczymy dzieci szacunku, życzliwości, rozumienia i akceptacji dla siebie i innych.
 • Przedszkole wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych takich jak dobro, piękno, prawda, miłość, szacunek itp.
 • Kadra pedagogiczna wciąż doskonali swoje umiejętności, dzięki czemu jest innowacyjna i twórcza.
 • Współpracujemy z rodzicami, którzy są naszymi sprzymierzeńcami w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
 • Poprzez nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne efektywnie rozbudzamy wyobraźnię dziecka, rozwijamy jego twórcze myślenie.
 • Kształtujemy w dziecku poczucie przynależności do kraju, w którym żyje.

Wizja

Naszym celem jest przygotowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Chcemy realizować to poprzez:

 • przyzwyczajanie do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych;
 • otwartość na potrzeby dzieci i rodziców;
 • stwarzanie domowej atmosfery oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwijania osobowości dzieci, zaspakajających ich potrzeby, wspierających rozwijanie zdolności i zainteresowań;
 • stwarzanie atmosfery akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, rozwija swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego je świata;
 • kształtowanie i rozwijanie twórczej postawy wobec wychowanków, stosowanie aktywnych metod i technik, które rozwijają zdolność twórczego myślenia;
 • wykorzystanie naturalnej potrzeby działania dzieci poprzez stwarzanie sytuacji skłaniających do kreatywności w wyrażaniu własnych przeżyć;
 • uczenie tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka;
 • wychowanie dziecka aktywnego, wrażliwego, samodzielnego i radzącego sobie z problemami;
 • partnerską współpracę z rodziną dziecka;
 • podążanie za indywidualnym tempem rozwoju dziecka respektując jego potrzeby, wspierając jego dążenie go samodzielności i niezależności;
 • wspomaganie umiejętności potrzebnych do nauki czytania i pisania, rozwijając sprawność umysłową i manualną;
 • wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędnych w nauce szkolnej.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i miłości odnajdzie siebie i pokocha cały świat. Pomóżmy mu w tym.

Misją naszego przedszkola jest rozumienie i zaspokajanie potrzeb dzieci i rodziców, dając radość i uśmiech dziecku.

W swojej pracy kierujemy się: akceptacją, zaufaniem i wiarą.

Akceptacja - szanujemy i akceptujemy każde dziecko takim jakim jest.
Zaufanie - chcemy stworzyć atmosferę życzliwości i bezpieczeństwa dzieciom i rodzicom.
Wiara - wyznajemy pogląd, że każde dziecko ma szansę bycia wartościowym człowiekiem.