RODO – INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH

RODO – INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH RODZICÓW ORAZ DZIECI

Przedszkole Miejskie nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem,

ul. Armii Krajowej 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, iż:

 I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Armii Krajowej 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie

 II.Z inspektorem ochrony danych skontaktować się można pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 86/275 08 08

III. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są na podstawie:

- art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy tj. m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - w celu organizowania procesu nauczania i wychowania oraz dokonywania koniecznej archiwizacji danych.

- art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. zgody rodzica/opiekuna prawnego - w sytuacji zbierania danych innych niż te określone przepisami prawa, uzyskiwania zgody na publikację sukcesów ucznia lub też jego wizerunku na stronie internetowej. Dane takie zbierane są m.in. w celu organizacji wyjazdów, projektów współfinansowanych ze środków UE, budowania pozytywnego wizerunku placówki.

- art. 6 ust. 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dbałość o bezpieczeństwo a także dobry wizerunek placówki.

 IV. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i organów publicznych

– na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów przetwarzających (firmy informatyczne, prawnicze, biura podróży) wyłącznie w celach, o których decyduje Przedszkole Administrator dokłada należytej staranności, by podmioty zewnętrzne świadczące usługi na jego rzecz były zobligowane do poufności i dbałości o adekwatne zabezpieczenie powierzonych danych osobowych.

 V. Dane osobowe rodziców i uczniów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu nauczania i wychowania, a po tym okresie dla celów archiwalnych przez czas wymagany przez przepisy prawa. Dane uzyskiwane na podstawie zgody, jak np. dotyczące publikacji osiągnięć dziecka, jego wizerunku itp. przechowywane będą przez 5 lat.

 VI. Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

VII. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych.

VIII. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ( np. publikacja wizerunku dziecka) - także usunięcia, przeniesienia lub do wycofania takiej zgody w każdym czasie.

IX. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODOgdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 X. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie opisanym obowiązującymi przepisami prawa, w pozostałym zaś - jest dobrowolne.

Przedszkole Miejskie nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem oświadcza, że zabezpiecza przetwarzane dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych oraz skutkami zdarzeń losowych poprzez stosowanie takich środków jak indywidualne, złożone hasła, backup danych, środki ochrony fizycznej – w tym alarmy i monitoring.